Update: Wat betekent het noodplan voor uw horecaonderneming?

Update: Wat betekent het noodplan voor uw horecaonderneming?

Nu de overheid heeft aangekondigd dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden verlengd worden tot minimaal 28 april, weten veel ondernemers dat hun zaak voorlopig niet geopend mag worden. Voor de horeca een zeer moeilijk besluit met grote impact op de bedrijfsvoering. Veel ondernemers hebben hun omzetten zien dalen of zelfs helemaal verdwijnen door de effecten van de noodmaatregelen.

De overheid heeft de afgelopen dagen opnieuw meer uitleg gegeven over het Noodplan voor banen en economie. In dit artikel zetten wij de maatregelen van de overheid op en rij en geven aan waar u als ondernemer terechtkunt voor welke regeling. Uiteraard ondersteunen de adviseurs van MZA Horeca u graag wanneer u vragen heeft over de impact op uw onderneming.

Let op: de situatie verandert met de dag. Aan het einde van dit artikel geven wij u een aantal handige links om de meest actuele informatie te vinden. De informatie in dit artikel wordt regelmatig vernieuwd en geüpdatet.

Laatste versie: 1-4-2020 10.00uur.

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. De compensatie geldt voor salarissen tot 9538 euro per maand, daarboven vindt geen compensatie plaats.

Om de omzetdaling te bepalen is een werkwijze opgesteld, deze is als volgt: Men kijkt naar de procentuele omzetdaling van uw bedrijf of instelling in een aaneengesloten driemaandsperiode die begint op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 ten opzichte van de omzet over het gehele jaar 2019. De omzet over geheel 2019 deelt u in beginsel door 4 om tot de omzet over een driemaandsperiode te komen.

Met andere woorden: u deelt uw omzet van 2019 door 4 om tot een driemaandse omzet te komen. Deze vergelijkt u met de omzet van drie maanden in 2020. De procentuele daling bepaalt de mate van tegemoetkoming onder de NOW-regeling. Omdat sommige effecten pas later doorwerken, mag de driemaandsperiode in 2020 starten vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt per komende maandag (6 april) opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Aanvragen die al zijn gedaan bij SZW, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in deze nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. De afhandeling van de aanvragen wordt per 6 april via UWV.nl opengesteld. Hou er rekening mee dat aanvragen door de grote aanloop in de eerste dagen mogelijk moeilijk verloopt. U kunt NOW aanvragen tot en met 31 mei 2020.

Alle veelgestelde vragen over de NOW-regeling vindt u hier:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

 

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers waaronder ZZP’ers (TOZO) 

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal ca. € 1500 per maand (netto). Voor alleenstaanden is het maximum vastgesteld op € 1050 per maand (netto). Ontvangt u nog enige vorm van inkomen? Dan wordt onder deze regeling uw inkomen aangevuld tot dit maximum.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt.

De aanvraag voor deze versoepelde Bijstand voor zelfstandigen wordt afgehandeld via uw gemeente. Neem hiervoor contact op bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Denk hierbij aan sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden, reisbranche, kappers en schoonheidssalons. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden:

 • De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met 1 van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
 • Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben. 
 • U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4000 zal lijden.
 • U heeft minstens € 4000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
 • Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
 • Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
 • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

Deze regeling is erop gericht om mkb-bedrijven, snel te helpen en is een eenmalige gift van het kabinet. Deze regeling is gericht op bedrijven die als gevolg van de maatregelen hun omzet zien verdwijnen. Zoals eet- en drinkgelegenheden en schoonheidssalons, die bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand moeten blijven doorbetalen terwijl zij geen of nauwelijks inkomsten ontvangen.

Om in aanmerking te komen moeten ondernemers een fysieke inrichting buiten het eigen huis hebben waar zij werkzaamheden verrichten. De regeling ziet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege COVID-19. Grote bedrijven, die niet aan de MKB definitie voldoen, komen hiervoor niet in aanmerking. Zij worden geadviseerd om gebruik te maken van de andere regelingen die de overheid hier voor beschikbaar heeft gesteld.

Een aanvraag voor de TOGS doet u via https://www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Aan de hand van uw gegevens (o.a. SBI-code) wordt bepaald of u in aanmerking komt voor deze eenmalige tegemoetkoming. Aanvragen kunnen nog tot 26 juni 2020 ingediend worden.

 

De maatregelen op de werkvloer

De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen, zoals het sluiten van o.a. de scholen en kinderdagverblijven, horecagelegenheden, sport- en fitnessclubs en het verbieden van evenementen van meer dan 100 personen. Werknemers moeten thuisblijven indien ze klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Bovendien adviseert de overheid dringend om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Deze maatregelen zijn nu voorlopig tot en met 28 april ingesteld. Vergunningplichtige evenementen zijn verboden tot 1 juni 2020.

 

Zorgplicht voor medewerkers

U heeft als werkgever een zorgplicht ten aanzien van uw medewerkers. Dat betekent dat u verplicht bent om de medewerkers in een veilige en gezonde werkomgeving te laten werken. Ten aanzien van het Coronavirus betekent dit dat u in kaart moet brengen welke risico’s dit virus met zich meebrengt voor uw werknemers. Vervolgens bent u verplicht maatregelen te nemen om de risico’s zo veel als mogelijk te beperken en moet u uw medewerkers hierover informeren. Afhankelijk van het soort onderneming kunt u hierbij denken aan bepaalde protocollen en aan voorzorgsmaatregelen ten aanzien van hygiëne en hoe u omgaat met bijvoorbeeld buitenlandse reizen van uw werknemers etc.

Met de nieuwe maatregelen is de zorgplicht nog meer aangescherpt en zult u hier serieus mee moeten omgaan. Dit betekent dat u moet stimuleren en controleren dat werknemers met klachten thuis blijven en dat u werknemers zoveel als mogelijk moet laten thuiswerken. Dit zult u moeten faciliteren, waarbij u de Arbowetgeving hieromtrent niet uit het oog mag verliezen. Wij adviseren u om de website van het RIVM hierover goed in de gaten te houden.

 

Eenvoudiger lenen met overheidsgarantie voor het mkb

Heeft uw mkb-bedrijf een gezond toekomstperspectief maar komt u in liquiditeitsproblemen door het Coronavirus? U kunt tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier (meestal de bank) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De tijdelijke verruiming van deze regeling houdt in dat de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. De borgstellingsregeling kunt u gebruiken voor een overbruggingskrediet of een verhoging van een rekening-courantkrediet bij uw financier, met een maximale looptijd van 2 jaar. Wilt u hiervan gebruikmaken dan kunt zich melden bij uw kredietverstrekker. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen.

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Horecaondernemers zijn een van de voorbeelden die het kabinet noemt bij het ondersteunen door Qredits. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

 

Banken ondersteunen ondernemers 

De banken hebben gezamenlijk besloten dat het MKB de mogelijkheid krijgen om aflossingen op bestaande leningen (tot 2,5 miljoen) voor een half jaar op te schorten. De banken hanteren hiervoor een verschillende werkwijze:

 • Rabobank - Bij de Rabobank kunt u via deze link het verzoek indienen voor uitgestelde aflossing. Na het indienen van het verzoek neemt de Rabobank contact met u op om een en ander nader af te stemmen.
 • ING - Via deze link kunt u via 'direct naar hulp bij je financiering' inloggen bij ING Bank en een aanpassing voor het zakelijk krediet aanvragen.
 • ABN-AMRO - ABN-AMRO voert de uitgestelde aflossing voor alle MKB-ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen automatisch door. 
 • Volksbank & Triodos Bank - Wanneer u een zakelijke lening heeft bij Triodos of de Volksbank dan kunt u via uw contactpersoon of de serviceafdeling van de bank een verzoek indienen.

 

Fiscale maatregelen

Ook zijn er inmiddels enkele fiscale maatregelen getroffen. Zo kunt u bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de btw en de loonheffing, als uw bedrijf door het Coronavirus in acute liquiditeitsproblemen is gekomen. U moet dit wel schriftelijk kunnen motiveren. Ook moet u een verklaring van een derde deskundige hebben, waarin wordt verklaard dat u op dit moment werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen heeft van tijdelijke aard. De derde deskundige kan o.a. een financieel adviseur of accountant zijn. Het is op dit moment niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen met uw aanvraag. Daar krijgt u als ondernemer langer de tijd voor. Zorg er wel voor dat u dit bewijsmateriaal verzamelen gaat.

U stuurt het verzoek om uitstel van betaling met motivatie en (eventueel later) de verklaring van de derde deskundige naar:

 

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

 

Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, wordt de invordering direct stopgezet. De individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden.

 

Verzuimboetes

De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboetes aan u opleggen (of zal deze in voorkomende gevallen terugdraaien) voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting of loonheffing. De invorderingsrente die berekend wordt gedurende de looptijd van het uitstel, is tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Vergeet niet bij het niet kunnen betalen van omzetbelasting en loonheffing om een melding betalingsonmacht te doen. Dit voorkomt bestuurdersaansprakelijkheid. 

Ook kan het zinvol zijn om te beoordelen of u afnemers heeft die door het Coronavirus hun schulden niet meer kunnen betalen. Dan kunt u onder voorwaarden de btw op deze oninbare vorderingen terugvragen.

 

Voorlopige aanslagen

Betaalt u nu op een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en verwacht u een lagere winst door het Coronavirus? Laat dan uw voorlopige aanslag aanpassen. Dat kunt u uitbesteden aan uw belastingadviseur. Wilt u de aanpassing zelf doen, dan doet u dit voor de inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst en voor de vennootschapsbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

 

Betalen van toeristenbelasting

Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten innen deze belasting via een voorlopige aanslag. Veel gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers tegemoet te komen. Dit kan voor ondernemers tot een financiële verlichting leiden in deze moeilijke tijden. Het Rijk is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over hoe deze maatregel door gemeenten kan worden ingevuld. U kunt contact met uw gemeente opnemen over de maatregelen die zij treft op dit gebied of de website van uw gemeente raadplegen.

 

De meest gestelde vragen

Wij kunnen het ons voorstellen dat al deze informatie veel vragen bij u oproepen. De overheid heeft via de website van de Rijksoverheid een flink aantal veelgestelde vragen al van antwoord voorzien. Deze vindt u hier.

 

Heeft u hulp nodig?

De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus kunnen grote gevolgen hebben op uw bedrijfsvoering. MZA Horeca en MZA Horeca partner Horecaboekhouder helpen u graag bij het vinden van oplossingen en het treffen van de benodigde maatregelen. Neem hier contact op met de Horecaboekhouder.

 

 

Versoepeling maatregelen; een lichtpuntje?

27-05-2020 Versoepeling maatregelen; een lichtpuntje?

Is de waarde van uw horecapand wel juist getaxeerd?

25-05-2020 Is de waarde van uw horecapand wel juist getaxeerd?

Noodplan verlengd, dit zijn de wijzigingen

20-05-2020 Noodplan verlengd, dit zijn de wijzigingen

Bedrijfsfinanciering is ook nu mogelijk

11-05-2020 Bedrijfsfinanciering is ook nu mogelijk

De MZA Horeca nieuwsbrief blijf op de hoogte van acties en het laatste nieuws

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons cookiebeleid.